תנאי השירות של המפרסם

התנאים הבאים יסדירו את ההשמה ואת המסירה של הפרסום כפי שהם קבועים במי מהוראות הכניסה או בהסכמי השמירה (“הסכם הוראות”) שנחתמו על ידי ובין פורשופ אחזקות בע”מ והחברות הבנות שלה (“חברה” או “פורשופ”) והמפרסם. החברה והמפרסם להלן יהוו כ”א מהם בנפרד “צד” ויחד יהוו “הצדדים”.
1. שירותים. פורשופ תאפשר את הפרסום של מודעות מסחריות באתרי(י) האינטרנט של המפרסם ובנכסים (כפי שהם מוגדרים להלן) דרך השימוש בפלטפורמה של פורשופ (“השירותים”). המפרסם יוכל ליישם את השירותים רק בנכסים שכאלה של המפרסם אשר אושרו בכל הוראת כניסה נתונה (“האתר(ים)”) ובהתאם להוראות שהצדדים שכאן הסכימו להם. כל שינוי או תיקון ברשימה של האתר(ים) חייב להיעשות בכתב, והוא חייב להיות מאושר מראש על ידי פורשופ. המפרסם יהיה אחראי בלעדית לכל הפעולות של הצדדים ושל השותפים, לרבות בין השאר, ציות לתנאים של ההסכם הזה ולכל הוראת כניסה.
2. התמורה. (i) בתמורה לשירותים, פורשופ תשמור על אחוז מההכנסות נטו (כפי שאלו מוגדרות להלן) הנובעות מהשירותים, כפי שאלו קבועים בהוראות הכניסה. “הכנסה נטו” משמעה ההכנסה שפורשופ למעשה קיבלה מהמפרסמים בקשר לעסקאות המאושרות כחלק מהשירותים לאחר ניכוי כל המיסים שפורשופ נדרשת לשלם או לגבות בקשר לאספקה של השירותים, כל עמלה בדבר עיבוד כרטיס האשראי, כל חוב רע או עמלות בדבר חיוב חוזר, כל עמלה או הנחה שנתאפשרה או שולמה לסוכנויות הפרסום, כל החזר למפרסמים ולשותפים שהם צדדים שלישיים והתשלומים האחרים לצדדים שלישיים, לפי העניין.
3. פורשופ תשלם למפרסם בהתאם לכל דוח הכנסה בתוך 30 ימי עסקים לאחר הסוף של כל חודש קלנדארי עבורו התשלום מגיע. המפרסם מכיר ומסכים כי התשלום עשוי להיות מגיע רק עבור עסקאות מאושרות. המפרסם מכיר בכך ומסכים כי פורשופ תוכל על פי שיקול דעתה, לתת הנחה, לחייב בחזרה או לצבור אשראי כנגד החלקים של ההכנסה שכבר ניתנו למפרסם בגין עסקאות אשר נחזות להיות עסקאות לא מאושרות לאחר התשלום. במידה ונקבע על פי על ידי פורשופ כי המלאי הוא לא התוצאה של עסקאות לא מאושרות, אז בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות פורשופ, המפרסם מסכים לכך שפורשופ לא תצטרך לשלם את החשיפות הלא-תקפות, הפעולות הלא-תקפות והתנועה הלא תקפה. כל מי מהתשלומים ששולמו בעבר על ידי פורשופ למפרסם על חשבון האתרים של המפרסם שהינם נחשבים כתוצאה מכך ככוללים עסקאות לא מאושרות. לפורשופ תהיה הזכות לקזז כל סכום שחבים לה בהתאם לפסקה הזאת כנגד כל סכום שהיא חבה למפרסם על פי ההסכם הזה. “עסקה מאושרת” משמעה עסקה המתרחשת כאשר מישהו המשתמש באינטרנט בתום לב רואה או ממלא סוג מסוים של פעולות (כפי שהוסכם בין הצדדים) בקשר למודעה המופיעה באתר(ים); מבלי להגביל את האמור לעיל, מובהר בזאת כי עסקאות בשל התחברות של אנשים לאינטרנט, התחברות של בוטים לאינטרנט, או התחברות אוטומטית לאינטרנט דרך סרגל הכלים לא תיחשבנה בתור עסקאות מאושרות.
כל התשלומים שיש לשלם אותם הם ללא מיסים, חובות, שעבודים, תעריפים או כל חיוב ממשלתי אחר (לרבות בין השאר מע”מ) (באופן קולקטיבי, “המיסים”). המפרסם יהיה אחראי לתשלום של כל המיסים וכל אינטרס או קנס קשור אחר הנובע מהתשלומים המצוינים להלן.
4. דיווח. החישוב של כל התשלומים ששולמו כאן למפרסם יתבצע באופן בלעדי במערכת הדיווח והסטטיסטיקה של פורשופ. פורשופ תספק למפרסם גישה לממשק הדיווח שלה אשר יאשפר למפרסם לראות הערכה של מי מהסכומים שהוא חב על פי הוראות הכניסה.
5. המצגים והאחריויות של המפרסם. המפרסם מציג ונותן אחריות לכך ש-(א) מי וכל מידע שסופק על ידי פורשופ הוא נכון, שלם ומדויק; (ב) המפרסם הוא הבעלים של כל אתר או הוא מורשה באופן חוקי לפעול מטעם הבעלים של אתר(ים) שכזה/שכאלו עבור המטרות של ההסכם הזה ושל הוראות הכניסה, והמפרסם הבטיח את כל הרישיונות, ההיתרים, האישור, ההסכמות וההרשאות ההכרחיים עבור ההפעלה של השירותים; (ג) למפרסם יש את כל הזכויות והסמכויות הנדרשות בכדי להיכנס ולבצע את כל או מי מהמחויבויות שלו בהתאם להסכם הזה ולהוראות הכניסה, וכפי שצוין בהם. כמו כן, למפרסם יש את כל הזכויות והסמכויות בכדי לבצע את כל הפעולות והביצועים בכל נקודת זמן כפי שהדבר נדרש כאן, והביצוע של המפרסם על פי ההסכם הזה ועל פי הוראות יעמוד בכל עת בחוקים, כללים ותקנות הרלוונטיים כפי שהם יתוקנו מעת לעת, לרבות בין השאר, דיני הפרטיות, הדינים והתקנות בדבר ההגנה על המידע (לרבות המידע הרלוונטי, כפי שזה מוגדר בסעיף 10 להלן), דיני הקניין ודיני הקניין הרוחני; ו-(ד) הוא ישים במקום וישמור על האתר(ים) כך שהם יהיו מתויגים באופן ברור ושתהיה מדיניות פרטיות שקל להיכנס אליה אשר מספקת למשתמשים מידע ברור וכוללני המתאים לכל הדינים והתקנות שחלים בנוגע להגנה על המידע והפרטיות של המידע האישי של המשתמשים (לרבות, דיני הגנת המידע הרלוונטיים כפי שאלו מוגדרים בסעיף 10 להלן), ואשר מסביר למשתמשים באופן ברור את המדיניויות ואת ההליכים שלו בנוגע לאיסוף, עיבוד ושימוש במידע אישי; ו-(ה) הוא השיג וימשיך להשיג את כל האישורים, הסכמות והיתרים הנדרשים (בהתאם לדינים שחלים, לרבות הדין הרלוונטי בדבר ההגנה על המידע) בקשר לכל מידע אישי הנשלט על ידי המפרסם ומעובד (כאשר כ”א הוא כמוגדר בנספח 1) על ידי פורשופ. המפרסם גם מציג ונותן אחריות לכך שהאתר(י) וכל חומר המוצג בהם כאן: (i) עומד בכל הדינים, החוקים, הפקודות והתקנות אשר חלים, וכי הוא לא מכיל או מקדם קישורים לכל אתר(י) אינטרנט או אפליקציה/ות אשר כולל תוכן משמיץ, פוגעני, אלים, מפורש באופן מיני, לא מתאים או לא חוקי; (ii) לא מפר או לא הפר כל חובה או זכות של צד שלישי או של ישות, לרבות בין השאר, זכויות של קניין רוחני, זכויות פרסום ופרטיות, או זכויות ומחויבויות תחת הגנת הצרכן, אחריות המוצר או תחת תיאוריות בדבר נזיקין וחוזים; (iii) לא כולל תוכן שהינו פורנוגראפי, לא חוקי, גזעני, שיש בו משום הוצאת דיבה, משמיץ, מנוגד לתקנות הציבור, או שהוא לא חוקי באופן אחר, או שהוא מכיל ווירוסים ותוכניות דומות אשר עשויות להזיק למידע או למערכות המחשב, דברי שנאה, “ספאם”, קוד זדוני, adware, spyware או אפליקציות של הורדה לא-מכוונת, גזענות, הונאת דואר, תכניות פירמידה או הזדמנויות השקעה, או עצה שלא מותרת על פי החוק או התקנות; (iv) הוא לא יוצר, וכן לא ייצור, בכל אופן שהוא אינטראקציה עם הדפדפנים של משתמשי קצה, לרבות בין השאר, באמצעות ההתקנה או הצעה של כל אפליקציה של סרגל כלים, טקסטים פרסומיים, קופונים, טקסט פנימי, הכנסת פרסומות, הגברת החיפוש ומודולים של החלפת מידע ואפליקציות של השוואת מחיר; ו-(v) הוא לא עוסק וכן לא יעסוק בפעילות תרמיתית, לרבות בין השאר, הורדות או התקנות פיקטיביות, הקשות אוטומטיות ו/או תרמיתיות, תוכנות מזיקות; או הפרה של כל דין שחל אשר אוסר “ספאם” או מסרים אלקטרוניים אחרים. למען הסר כל ספק, פורשופ או כל מי מטעמה לא נותנת כל התחייבות בדבר הרמה של החשיפות, הפעולות או צפיות בדבר כל מודעה, התזמון של ההעברה של חשיפות שכאלה, פעולות ו/או צפיות וההכנסה עבור המפרסם.
6. חיסיון. המפרסם מסכים לשמור בחיסיון את התנאים של ההסכם הזה, את התנאים של הוראות הכניסה ואת כל המספרים, סטטיסטיקות ומידע בדבר השירותים. המפרסם מסכים לשמור את כל ומי מהמידע שניתן על ידי פורשופ באופן חסוי, אלא אם כן אושר אחרת בכתב על ידי פורשופ. פורשופ תוכל לגלות את התנאים של הסכם ההוראות למעבדים מטעמה שהם צד שלישי ולמפרסמים שלה כפי שהדבר יהיה הכרחי.
7. פרק הזמן, הסיום והחידוש. ההסכם הזה יהיה בתוקף מלא לתקופה של שנה אחת החל מהתאריך האפקטיבי של הוראות הכניסה והוא יחודש באופן אוטומטי לפרקי זמן של שנה אחת, וזאת בתנאי שפורשופ תוכל לסיים את הסכם ההוראות שנחתם על ידי הצדדים בכל עת וללא סיבה עם מתן הודעה של 48 שעות מראש; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פורשופ תהיה רשאית לסיים את ההסכם במיידית במקרה של הפרה מצד המפרסם ו/או מי מטעמו. עם סיום הוראות הכניסה, המחויבויות של פורשופ בדבר השירותים תסתיימנה.
8. פרסום. המפרסם מסכים כי פורשופ תוכל להשתמש בשם ובלוגו של המפרסם במצגות, בחומרי שיווק, בדוחות כספיים וברשימות.
9. שיפוי. המפרסם יגן על פורשופ ועל השותפים שלה, לרבות מי מאלו שירשו את הבעלות שלה והנמחים, נושאי המשרה שלה, הדירקטורים שלה, בעלי המניות שלה, העובדים שלה, הקבלנים שלה, הסוכנים שלה, ובאי כוחה, וכן הוא לא יראה אותם אחראים, ואף ישפה אותם מפני וכנגד כל הפסד, נזק, דרישה, תביעה, אחריות, קנס, עלות, מחויבות, תשלומי פשרה, הכרעות, פסקי דין, גירעונות וחיובים אחרים (“הפסדים”), וכנגד כל הוצאה שנצברה בקשר לחקירה, הגנה, או ההגנה כנגד כל דרישה, תביעה או הליך (“ההוצאות”) המתעוררות מתוך, נובעות או מתבססות על כל דרישה, תביעה או הליך עומד ותלוי או מאוים מצד כל צד שלישי, או שאינו קשור לתביעה של צד שלישי, בקשר ל-(i) הפרה לכאורה של המצגים, האחריויות והמחויבות של המפרסם שכאן, או (ii) האיסוף או שימוש של המפרסם בכל מידע בקשר להסכם הזה או בקשר להסכם ההוראות; או (ii) האתר(ים), התוכן של האתרים והשימוש של פורשופ במי משותפי הפרסום של האתרים או בשירותים ובחומרים של המפרסם; (iii) כל דרישה הקשורה למודעות ששונו או תוקנו, או לחומרים, או בהתבסס על ההנחה כי המפרסם, האתרים או התוכן הקשור להם, מפר כל זכות של צד שלישי, לרבות בין השאר, זכות של קניין רוחני.
10. אין אחריות; הגבלת האחריות. השירותים של פורשופ הינם מועמדים לרשות המפרסם כמו שהם (“As Is”) ללא כל אחריות או מצג, בין אם במפורש או במשתמע, לרבות בין השאר, ללא אחריות בדבר איכות הסחירות, בדבר כך שהוא באיכות משביעת רצון, בדבר ההתאמה לסיבה פרטיקולארית, בדבר אי הפרה, או אלו שמתעוררות מכוח הדין, החוק, השימוש למסחר או במהלך המסחר. פורשופ לא נותנת אחריות או מבטיחה כי השירות או הפעולה על פיה תהיה ללא הפרעות או תענה על הצרכים של המפרסם. המדובר על הסכם בסיסי, והמפרסם מכיר בכך ומבין, ומסכים כי השירותים והפעולות בקשר לכך הינם מסופקים על ידי אמצעים אוטומטיים ועל ידי צדדים שלישיים, וכי פורשופ אינה אחראית עבור או אינה נותנת כל אחריות או מצג בדבר התוצאה של הליך שכזה. בהתייחס לכך, פורשופ אינה אחראית, והיא אינה נותנת אחריות בדבר כל נזק סיבתי, מקרי, עקיף, עונשי מיוחד או דומה, וכך גם לגבי כל הפסד רווחים, אובדן הכנסות, הפסד חסכונות, הפסד לקוחות, הפסד שימוש או הפסד או השחתת מידע, בין אם זה במסגרת תיאוריה של נזיקין, חוזים או כל תיאוריה אחרת של השבה, וזאת בין אם פורשופ תהיה מודעת או יעצו לה בדבר האפשרות של נזקים שכאלה. האחריות של פורשופ המתעוררת בכל מקרה שהוא מההסכם הזה בשל כל סיבה שהיא לא תחרוג מהסכומים המצטברים שפורשופ למעשה שילמה למפרסם במסגרת ההסכם הזה במהלך שלושת (3) החודשים שקדמו לתאריך בו עילת התביעה התעוררה. פורשופ אינה אחראית לכל אתרי אינטרנט, אפליקציות או חומר שניתן לקשור אותו אל או מתוך הפרסומות או בשל הסיבות של כל פעולה או השמטה של מפרסם כלשהוא או בשל ספק אחר או בשל פורשופ.
11. ההגנה על מידע. עבור המטרות של התנאים הללו “חוק ההגנה על המידע” (Applicable Data Protection Law) משמעו: (א) כל חקיקה מקומית רלוונטית המיישמת את ההוראה בדבר ההגנה על המידע; (ב) מיום ה-25 במאי 2018, הרגולציה להגנה על המידע (General Data Protection Regulation (EU 2016/679), אשר ייקרא יחד עם ובכפוף לכל חקיקה שחלה בבריטניה אשר מספקת פרטים או הגבלות בדבר הכללים של הרגולציה להגנה על המידע; (ג) כל חקיקה מקומית רלוונטית אשר גוברת או מחליפה החל מתאריך היישום על הרגולציה להגנה על המידע במדינה או בטריטוריה, או שמיישמת את הרגולציה הזאת כאילו היא היוותה חלק מכל חקיקה מקומית רלוונטית; ו-(ד) כל חוק אחר שחל בדבר ההגנה על המידע או על הפרטיות בכל מחוז שיפוט. פורשופ והמפרסם מסכימים לציית לתניות הרלוונטיות של הדינים שחלים בדבר ההגנה על המידע. במידה ומי מהצדדים מעבד מידע אישי שהינו נשלט (כפי שהדבר מוגדר בנספח 1) על ידי צד אחר בקשר להסכם הזה או מעובד (כפי שהדבר מוגדר בנספח 1) על ידי צד אחר או מטעם מי ששולט בצד שלישי, אז הוא יציית לתניות הנכללות בנספח 1 של ההסכם. היכן שהדבר יהיה רלוונטי, המפרסם נותן אחריות ויהיה אחראי כי הוא השיג או ישיג את כל ההסכמות ההכרחיות (בהתאם לכל דין שחל, לרבות החוק שחל בדבר ההגנה על המידע) בקשר לכל מידע אישי הנשלט על ידי המפרסם ומעובד (כל אחד מהם כמוגדר בנספח 1) על ידי פורשופ בהתאם להסכם הזה.
12. שונות. ההסכם הזה יוסדר ויפורש בהתאם לדינים של מדינת ישראל, וזאת מבלי לתת תוקף לעקרונות בדבר המשפט הבינלאומי הפרטי. כל סכסוך או תביעה המתעוררת מתוך או בקשר להוראות הכניסה או בקשר לתנאים הללו יוכרע על ידי בתי המשפט בתל-אביב-יפו. אף אחד מהצדדים לא ימחה או יעביר את הזכויות שלו על פי ההסכם מבלי שקיבל מראש הסכמה בכתב מטעם הצד האחר; וזאת בתנאי שהסכמה שכזאת אינה נדרשת במקרה של מיזוג, רכישה או מכירה של כל, או כמעט כל, הנכסים, מניות או עסקים של הצד הממחה. הצדדים שכאן הם קבלנים עצמאיים וההסכם הזה לא יוצר כל סוכנות, מיזם משותף או שותפות. כל הודעה שהינה מותרת או נדרשת על פי ההסכם הזה תימסר בכתב ותשודר בדוא”ל לצד המקבל בכתובת שהוא נתן. כל הודעה שכזאת תיחשב כאילו נתקבלה באותו יום העסקים אם היא נשלחה לנמען במהלך שעות העסקים הרגילות, ואם היא לא נשלחה במהלך שעות העסקים הרגילות, אז היא תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען ביום העסקים שלמחרת. הוויתור מצד מי מהצדדים על אי-הקיום או הפרה של ההסכם הזה לא יהווה וויתור על כל אי-קיום או הפרה אחר או הבא. כל תניה של ההסכם הזה אשר הינה אסורה או בלתי-אכיפה בכל מחוז שיפוט תהיה חסרת-תוקף רק עד המידה שהינה הכרחית, וזאת מבלי לבטל את התוקף של יתר התניות של ההסכם הזה או מבלי להשפיע על התוקף או יכולת האכיפה של תניות שכאלה בכל מחוז שיפוט אחר. אף אחד מהצדדים לא יהיה אחראי כלפי הצד האחר בגין כל עיכוב או אי קיום של מחויבות על פי ההסכם הזה אם אותו עיכוב או אי-קיום הוא בשל נסיבות שהינן מחוץ לשליטה הסבירה של הצד הלא-מבצע. ההסכם הזה, לרבות כל הנספחים הישימים שלו, מהווה את כלל ההסכמה בין הצדדים בדבר השירותים והמידע החסוי הקשור לכך. ההסכם הזה גובר, וכן התנאים שלו מסדירים את, כל ההצעות, ההסכמות או התקשורת האחרת בין הצדדים בדבר הנושא שכאן, בין אם הן נעשו בעל פה או בכתב. פורשופ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי את מי מהתנאים של ההסכם הזה, והמפרסם מוותר על הזכות לקבל הודעות בדבר השינוי. במידה כי המפרסם ממשיך להשתמש בשירותים, אז הדבר ייחשב בתור קבלה של השינויים מצד המפרסם. אם המפרסם לא מסכים לשינויים, אז המפרסם יספק לפורשופ הודעה בכתב ויפסיק להשתמש בשירותים.

נספח 1
הגנה על המידע
1.1 בנספח הזה למונחים הבאים יהיו להם את המשמעויות שלהלן:
“בעל שליטה” (“Controller”) – יהיה לו את אותה המשמעות הקבועה בחוק ההגנה על המידע ((Applicable Data Protection Law;
“נושא(י) המידע” (“Data Subjects”)– יהיה לו את אותה המשמעות הקבועה בחוק ההגנה על המידע.
“אזור כלכלי אירופאי”(“Economic European Area”)- משמעו המדינות החברות מעת לעת באיחוד האירופאי וכן מדינות נוספות החברות מעת לעת בהסכם של האזור הכלכלי האירופאי.
“מידע אישי”(“Personal Data”)- יהיה לו את אותה המשמעות הקבועה בחוק ההגנה על המידע הרלוונטי”.
“סגל”(“Personnel”)- משמעו כל צוות (לרבות עובדים זמניים, מזדמנים או כאלו שלא שילמו להם) וקבלני משנה שמועסקים או מונו על ידי המעבד;
“עיבוד” (“Processing”) יהיה לו את המשמעות הקבועה בחוק ההגנה על המידע הרלוונטי והחלקים האחרים של הפועל “לעבד” יפורשו בהתאם;
“מעבד” (“Processor”) יהיה לו את אותה המשמעות הקבועה בחוק ההגנה על המידע הרלוונטי.
1.2 הצדדים מסכימים שעבור המטרות של הנספח הזה, פורשופ או המפרסם יוכלו להיות בעל השליטה או המעבד על פי ההסכם הזה.

1.3 כאשר המעבד מעבד מידע אישי מטעם בעל השליטה, המעבד:

1.3.1 יעבד את המידע האישי רק בהתאם להוראות המתועדות של בעל השליטה;
1.3.2 יישם את האומדנים הטכניים והארגוניים המתאימים בכדי להגן על המידע האישי כנגד עיבוד לא-מורשה או לא חוקי וכנגד אובדן מקרי, הרס, נזק, שינוי או גילוי. האומדנים הללו יהיו מתאימים לנזק ולסיכון אשר עשוי לנבוע מכל עיבוד לא-מורשה או לא חוקי, מהפסד מקרי, מהרס או נזק למידע האישי, ובהתייחס לאופי של המידע האישי שצריך להגן עליו;
1.3.3 רק יעסיק או ימנה סגל עבור עיבוד המידע האישי אשר נתן התחייבויות בדבר הסודיות;
1.3.4 לא יעביר מידע אישי אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי ללא הסכמה מראש ובכתב של כל בעל שליטה, ובמצב בו בעל השליטה מסכים להעברה שכזאת, אז בעל השליטה לא יעביר מידע אישי ללא הסכם כי ההעברה תתבצע באופן שכזה שיבטיח כי רמת ההגנה המוצעת לאנשים הטבעיים על ידי חוק ההגנה על המידע לא יעורער, ולפי בחירתו של בעל השליטה, זה עשוי לכלול את כך שהצדדים יכרתו פסקאות חוזיות סטנדרטיות כפי שאלו אושרו בהתאם להחלטת הנציבות האירופאית מיום ה-5 בפברואר 2010 בדבר פסקאות חוזיות סטנדרטיות עבור ההעברה של מידע אישי למעבדים הממוקמים במדינות שלישיות (או בהתאם לכל פסקה רלוונטית אחרת הגוברת על כך);
1.3.5 יעמוד בכל מחויבות שהושתה עליו בהתאם לחוק ההגנה על המידע;
1.3.6 ישיג מראש הסכמה בכתב מבעל השליטה בכדי להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים וכאשר בעל השליטה מסכים, אז המעבד:
(א) יבטיח כי הצדדים השלישיים, הינם לכל הפחות כפופים ומחויבים מבחינה חוזית לאותן המחויבויות כמו המעבד על פי פסקה 1.3 שכאן;
(ב) יספק לבעל השליטה עותקים של כל תיעוד בכדי להראות כי הוא עומד במחויבויות על פי פסקה 1.3 שכאן; ו-
(ג) יישאר אחראי באופן מלא כלפי בעל השליטה בדבר כל הפעולות והמחדלים של כל צד שלישי;
1.3.7 יתריע ויידע את בעל השליטה באופן מיידי על חדירה למידע האישי (לרבות בין השאר כל עיבוד לא מורשה או לא-חוקי, אובדן או נזק או הרס של מידע אישי) שנגרמה למעבד או לצדדים שלישיים אליהם המידע האישי הועבר (“חדירה למידע האישי”), ויספק את כל שיתוף הפעולה והסיוע ההכרחיים בכדי לאפשר לבעל השליטה למלא אחר המחויבויות שלו לפי חוק ההגנה על המידע;
1.3.8 יאפשר או ישיג אישור עבור בעל השליטה (בכפוף להתחייבויות סבירות ומתאימות בדבר הסודיות) לפקח ולבקר את פעילויות עיבוד המידע של המעבד (ו/או את אלו של הסוכנים שלו, קבלני המשנה שלו, שותפים וצדדים שלישיים), והוא ימלא אחר כל הבקשות הסבירות למידע או הוראות מצד בעל השליטה בכדי לאפשר לבעל השליטה לוודא ו/או להשיג את כך שהמעבד הינו ממלא באופן מלא את המחויבויות שלו על פי ההסכם הזה;
1.3.9 יידע את בעל השליטה במיידית אם הוא מקבל בקשה מנושא המידע או מטעמו שתהיה לו גישה לאותו המידע האישי של אותו האדם או לממש את מי מהזכויות האחרים שלו על פי חוק ההגנה על המידע (“הבקשה הקשורה למידע”);
1.3.10 לא יגיב לכל בקשה הקשורה למידע מבלי שקיבל מראש הסכמה בכתב של בעל השליטה ויספק לבעל השליטה שיתוף פעולה מלא וסיוע בקשר לבקשה הקשורה למידע, לרבות על ידי כך ש-:
(א) יספק לבעל השליטה את הפרטים המלאים של הבקשה הקשורה למידע;
(ב) יסייע לבעל השליטה למלא אחר הבקשה הקשורה למידע (בתוך לוחות הזמנים הרלוונטיים הנדרשים על ידי הדין החל, לרבות חוק ההגנה על המידע, ובהתאם להוראות של בעל השליטה;
(ג) יספק לבעל השליטה כל מידע אישי הוא מחזיק בקשר לכל אדם; ו-
(ד) יספק לבעל השליטה כל מידע רלוונטי שבעל השליטה ביקש;
1.3.11 אלא אם כן הדין החל דורש אחרת, אז עם הסיום של ההסכם הזה:
(א) לפי הבחירה של בעל השליטה, הוא ימלא אחר או ישיג את הציות לדברים הבאים:
(i) יחזיר לבעל השליטה את כל המידע האישי וכל מידע אחר שסופק למעבד על ידי בעל השליטה; ו/או
(ii) ימחק את המידע האישי שבעל השליטה סיפק למעבד לצמיתות ובאופן בטוח ומאובטח ויספק לבעל השליטה תעודה בדבר ההריסה; ו-
(ב) יפסיק לעבד את המידע האישי;
1.3.12 כאשר החוקים של המדינה בה המעבד ממוקם דורשים מהמעבד להעביר את המידע האישי למדינה שלישית או לארגון בינלאומי, אז הוא יידע את בעל השליטה ככל המוקדם באופן סביר בדבר הדרישה המשפטית, אלא אם כן החוק אוסר על תקשורת שכזאת בשל סיבות חשובות של עניין לציבור.

1.4 האופי/מטרה של העיבוד על פי ההסכם הזה הוא: לאפשר לבעל השליטה לבצע את המחויבויות שלו על פי ההסכם.

1.5 משך הזמן של העיבוד על פי ההסכם יהיה כמשך הזמן של ההסכם הזה או אחרת כפי שהדבר נדרש על פי הדין הרלוונטי.

1.6 הסוגים של המידע האישי אשר יהיו כפופים לעיבוד על פי ההסכם הזה עשויים לנגוע לעובדים, יועצים, קבלני משנה או לקוחות של כל צד.